A Little Big Love ເປັນສະຕູດິໂອທີ່ມີຄວາມຊຳນານໃນການຖ່າຍພາບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່


ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຊ່ວງນາທີທອງຜ່ານໄປ ໂດຍບໍ່ເກັບພາບປະທັບໃຈຂອງລູກນ້ອຍໄວ້
A Little Big Love

ເປັນສະຕູດິໂອທຳອິດໃນລາວ ທີ່ມີຄວາມຊຳນານໃນການຖ່າຍພາບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ຈາກການຝຶກຝົນສະເພາະດ້ານ ເຮັດໃຫ້ຜົນງານອອກມາເປັນທຳມະຊາດ, ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພທີ່ສຸດສຳລັບເດັກ.

ການຖ່າຍພາບເດັກໃໝ່ ຫຼື Newborn ນັ້ນ ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນຕ່າງປະເທດ ແຕ່ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃນບ້ານເຮົາ ຍ້ອນການຖ່າຍພາບ Newborn ເປັນການຖ່າຍພາບທີ່ຕ້ອງໃຊ້ທັກສະພິເສດ ໂດຍສະເພາະເທັກນິກໃນການອູ້ມເດັກ, ການນຸ່ງເຄື່ອງ ຫຼື ຫຸ້ມແພ ແລະ ການຈັດແຈງທ່າທາງຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດບໍ່ໃຫ້ນາງແບບ ຫຼື ນາຍແບບຕົວນ້ອຍ ງໍແງ ແລະ ບໍ່ສະບາຍຕົວ.

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຊ່ວງນາທີທອງຜ່ານໄປ ໂດຍບໍ່ເກັບພາບປະທັບໃຈຂອງລູກນ້ອຍໄວ້ ເພາະເປັນໂອກາດດຽວໃນໄລຍະເວລາອັນສັ້ນໆທີ່ຈະບັນທຶກພາບຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດໃໝ່.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ