ເມດຕາ - ແພງໄຊ - ຊານໄຊ

ອາຍຸ 5 ອາທິດ - ອາຍຸ 5 ເດືອນ - ອາຍຸ 3 ປີ