ເດັກນ້ອຍໃນປ່າໃຫຍ່

ເດັກຜູ້ມີຄວາມຮັກໃນທຳມະຊາດ ແລະ ປ່າໄມ້ສີຂຽວ